ETICKÝ KÓDEX

Škola rodičovstva je odvážny projekt. Zakladateľ a partner školy zastávajú názor, že problematike rodičovstva je nutné v dnešnej dobe venovať osobitnú pozornosť. Projekt Škola rodičovstva sa zaviazal vytvárať pre rodičov i učiteľov vzdelávacie programy, ktoré rozvinú zručnosti a postoje vo výchove mladej generácie budúcnosti.

Často my dospelí vyslovujeme názor, že mladá, vyrastajúca generácia je iná, má rôzne vymoženosti, ktorá tá predchádzajúca generácia nemala. My v Škole rodičovstva vnímame tieto skutočnosti, ako fakt, ktorý nevieme zmeniť. To čo vieme zmeniť, je prístup nás rodičov k deťom, k mladým. Škola rodičovstva prináša vzdelávanie pre rodičov i učiteľov, ktoré ich pripraví a vybaví pre „výchovu“ mladej generácie, ktoré vyrastá v iných podmienkach, ako ktorákoľvek generácia pred nimi.

Veríme, že to čo potrebuje dnešný rodič, učiteľ je schopnosť byť lídrom našich detí. Prebúdzať v nich vášeň, jej hľadanie, podporovať talenty a budovať zdravé a užitočné postoje k cieľom a k ich rrealizácii, rozvíjať ľudskosť v nás i v deťoch. Sú to lídershipovské a koučovacie zručnosti, ktoré nám napomôžu na tejto ceste.

Chceme inšpirovať rodičov i učiteľov, aby si svoje poslanie v rodičovstve a učiteľstve vychutnávali. Je to tá najkrajšia profesia zo všetkých. Nás inšpirovala skvelá, výnimočná koučka pani Marylin Atkinson a koučovacie školy. Na základe toho sme vychovali a vychovávame samy svoje vlastné deti a preto vieme, že práve tieto zručnosti rodiča, učiteľa lídra vedia urobiť pozitívnu zmenu!

Etický kódex definuje normy správania a chovania zakladateľa a partnera školy smerom k zákazníkom a smerom k sebe samým, voči potenciálnym kolegom, sympatizantom a širokej verejnosti.

Časť I.: Definície

Zakladateľ Školy rodičovstva je Ivana Havranová a Partnerom Školy rodičovstva je Lucia Kazdová. Spojila ich vášeň pre vedenie ľudí, viera v ich potenciál  a radosť hľadať cesty ako veci robiť správne. Lídership, ktorý učia v biznis sfére pretavili aj do lídershipu do rodín a škôl.

Objednávateľ je zákazník Školy rodičovstva, ktorý vstúpi do obchodného vzťahu medzi ním a školou.

Sympatizant Školy rodičovstva môže byť ktokoľvek, koho problematika lídershipu, vzdelávania a rozvoja rodičov, učiteľov zaujíma, ale ktorý zatiaľ nevstúpil do obchodného vzťahu so Školou rodičovstva.

Produkt je vzdelávací, kontinuálny program vytvorený zakladateľom a partnerom školy tak, aby prinášal trvalo udržateľné výsledky.

Workshop je jedna z foriem vzdelávania v rámci vzdelávacieho, kontinuálneho programu vedená lektorom pre účastníkov programu.

Individuálne stretnutia je jedna z foriem vzdelávania v rámci kontinuálneho programu vedená certifikovaným koučom individuálne pre účastníka programu.

Stretnutia môžu byť vo forme mentoringu s prvkami koučingu alebo vo forme koučingu podľa potrieb účastníka.   

Koučing je špecifická forma vedenia rozhovoru medzi koučom a účastníkom programu. Koučing je vytvorenie prostredia partnerstva medzi koučom a koučovaným v jeho tvorivom a učiacom sa procese. Vedenie koučingu má byť inšpiráciou k maximálnemu dosiahnutiu osobného potenciálu.

Členská zóna je online priestorom na www.skolarodicovstva.sk pre účastníkov programu, ktorí vstúpia do špecializovaného programu pre rozvoj lídershipovských zručností podľa definovaných pravidiel.

Časť II: Štandardy konania Školy rodičovstva smerom k zákazníkom

Zakladateľ a Partner školy:

 • poskytujú v písomných i slovných vyjadreniach svojim zákazníkom presné, zrozumiteľné a pravdivé postupy, ktoré môžu v rámci svojej činnosti ponúknuť s jasnou a zrozumiteľnou cenotvorbou,
 • pravdivo uvádzajú svoju kvalifikáciu, odbornosť, skúsenosti prípadne odborný výcvik, certifikáty,
 • rešpektujú a oceňujú príspevky svojich zákazníkov a za vlastné vydávajú len tie materiály, ktoré samy vytvorili,
 • s členmi a sympatizantami Školy rodičovstva komunikujú s cieľom priniesť do rodičovstva a učiteľstva sebadôveru, poznanie a radosť,
 • s verejnosťou komunikujú s cieľom priblížiť verejnosti podstatu lídershipu v rodičovstve a v učiteľstve.
 • Chcú inšpirovať k novým pohľadom na výchovu mladej generácie a pripraviť ich na svoje vlastné poslanie v rodičovstve či učiteľstve,
 • produkt Školy rodičovstva je založený na aplikácii overených trendov v lídershipe, ktorý je prenositeľný aj do rodín, škôl, nakoľko považujeme rodinu i triedu, či školu za tím s osobitným poslaním, kde lídership je zdravá a overená forma vedenia zúčastnených,
 • produkt pre klienta je vytvorený zároveň tak, aby rešpektoval osobitné ciele objednávateľa a smeroval k ich dosiahnutiu,
 • svojmu zákazníkovi nepredkladajú návrhy, riešenia, ktoré by mohli viesť k nežiadujúcim výsledkom, avšak nemôžu niesť zodpovednosť za aktivity zákazníka, ktoré si zvolí z vlastnej vole a presvedčenia,
 • pri svojej činnosti odmietajú akúkoľvek protiprávnu diskrimináciu v pracovných činnostiach vrátane veku, rasy, pohlaviu, národnosti, sexuálnej orientácii, náboženstva, národnostného pôvodu alebo zdravotných obmedzení,
 • všetky záznamy vrátane elektronických súborov, komunikácie, pracovných záznamov vytvorených behom realizácie produktu udržujú, uchovávajú a likvidujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane dôvernosti, bezpečnosti a ochrane súkromia,
 • pri spracovávaní osobných údajov sa riadia platnými zákonmi, nariadeniami a dohodami o ochrane osobných údajov,
 • predchádzajú vedome stretu potencionálnych i skutočných záujmov. V takom prípade otvorene o tom informujú a pokiaľ by stret záujmov mohol nastať, navrhnú ukončenie obchodného vzťahu.

Časť III. Štardardy konania Školy rodičovstva k sebe samým

Zakladateľ školy a Partner školy:

 • voči sebe vystupujú ako rovnocenní partneri, majú vyjasnené svoje role, záujmy a obchodné pravidlá spolupráce,
 • rešpektujú, že produkt Školy rodičovstva bol vytvorený na základe uplatnenia hodnôt vzájomného zdieľania, dôveryhodnosti, neustáleho osobnostného rastu, tvorivého prístupu, tímovosti, ľudskosti, náročnosti, primeranej ziskovosti, bezpečnosti a nadšenia,
 • v rámci spolupráce sa informujú pravdivo a zrozumiteľne. Konajú tak, aby vzájomne naplnili očakávania a ciele zákazníka a zároveň v súlade s poslaním Školy rodičovstva,
 • Zakladateľ a Partner školy si je vedomý svojej zodpovednosti vyplývajúcej z určenej role a dohôd,
 • sledujú poznatky a postupy v rodičovstve a v lídershipe tak, aby mohli neustále prinášať  inovatívny a zmysluplný produkt v súlade s týmito faktami,
 • dbajú na svoj odborný a osobnostný rozvoj, sú si vedomí potreby pokračujúceho vzdelávania sa,
 • ich konanie je definované postojom hľadania a nachádzania možností a reálnych riešení. Vylučujú postoj typu “nedá sa”,
 • rešpektujú svoje súkromie, iné pracovné aktivity a záujmy, ktoré však nebudú v rozpore s tým, čo vytvárajú v rámci Školy rodičovstva. Ctia svoju autenticitu a konajú v súlade s osobnou integritou.

Časť IV: Etický záväzok

Zakladateľ a Partner školy berú na vedomie a súhlasia, že budú ctiť svoje etické a právne záväzky voči svojim zákazníkom a voči samým sebe navzájom, voči potenciálnym kolegom voči sympatizantom a  širokej verejnosti.

Zaväzujú sa, že budú jednať v súlade s týmto Etickým kódexom a využívať tu definované štandardy na uplatnenie morálnych a etických pravidiel Školy rodičovstva, konať a správať sa v súlade s nimi.

Prijaté Zakladateľom a Partnerom Školy rodičovstva 2020

Shopping Cart